پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 26
وهل او ټکول : 115
ټپی : 3
وژل شوی : 2
ناوړه چلند : 106
ګواښ : 66
له دندې ګوښه کول : 2ټولې قضیې : 320

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 8
ټپی : 33
تښټول شوی : 7
وژل شوی : 27
ګواښ : 76
ټولې قضیې : 152

نامعلوم کسان

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 11
ټپی : 18
تښټول شوی : 3
وژل شوی : 15
ناوړه چلند : 2
ګواښ : 42ټولې قضیې : 92

د رسنیو چارواکي

کال : ټول

وهل او ټکول : 1
ناوړه چلند : 11
ګواښ : 4
له دندې ګوښه کول : 2


ټولې قضیې : 18

لاریون کونکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 11
ناوړه چلند : 2
ټولې قضیې : 13

زور واکی

کال : ټول

نیول او احضارول : 3
وهل او ټکول : 10
ټپی : 2
وژل شوی : 2
ناوړه چلند : 19
ګواښ : 16
له دندې ګوښه کول : 1ټولې قضیې : 53

داعش

کال : ټول

ټپی : 56
وژل شوی : 21
ګواښ : 5ټولې قضیې : 82

طبیعی پیښی

کال : ټول

ټپی : 4

ټولې قضیې : 4

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند ډایرکټر فاریاب شمال
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال تخار شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بدخشان شمال ختيڅ
2019 زور واکی نیول او احضارول خبریال فاریاب کابل
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال فاریاب شمال
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال فاریاب شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بدخشان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال او عکاس کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2015 نامعلوم کسان وهل او ټکول مدیر هرات لویدیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول اجرايي مدیر هرات لویدیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال تخار شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کارکوونکی غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کارکوونکی غزنی مرکز
2013 مقامات دولت ټپی ډایرکټر بدخشان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ټپی خبریال پروان کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بادغیس لویدیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر خوست سویل ختیځ
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال بلخ شمال
2013 مقامات دولت ګواښ رئیس بلخ شمال
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال جوزجان شمال
2013 مقامات دولت ګواښ کارکوونکی بامیان مرکز
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال کاپیسا کابل
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال کاپیسا کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال زابل سویل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین زابل سویل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر تخار شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول مسوول او خبریال هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال زابل سویل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2015 مقامات دولت وهل او ټکول د آی ټي کارکوونکی هرات لویدیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت ټپی عکاس خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت وژل شوی عکاس خوست سویل ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بغلان
2017 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ډایرکټر بغلان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2019 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال بلخ سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2014 مقامات دولت ګواښ کامره مین تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ګواښ کامره مین خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ګواښ همغږي کوونکی خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول لوی رئیس هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال بامیان مرکز
2014 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر بدخشان شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال تخار شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال خوست لویدیځ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال غور لویدیځ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول ډایرکټر بغلان سویل ختیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ ویډیویي خبریال هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند ساحوي خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2015 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر پکتیکا سویل ختیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2014 مقامات دولت نیول او احضارول جوړوونکی غزنی مرکز
2015 مقامات دولت وهل او ټکول د سیاسي خپرونو ویاند کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بامیان مرکز
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2016 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2017 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند کارکوونکی بلخ شمال
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست لویدیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست مرکز
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ کارکوونکی بدخشان مرکز
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2015 مقامات دولت ګواښ آزاد خبریال تخار لویدیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست لویدیځ
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ فراه لویدیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ لوی رئیس کابل کابل
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال فراه لویدیځ
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال لغمان ختیځ
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بامیان مرکز
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بامیان مرکز
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بامیان مرکز
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بامیان مرکز
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خپروونکی غور لویدیځ
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بامیان مرکز
2016 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 مقامات دولت له دندې ګوښه کول مسلکي مدیر بلخ شمال
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ د برخې مدیر فراه لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فراه لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ آزاد خبریال زابل سویل
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین غزنی مرکز
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ لوی رئیس فراه لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2015 نامعلوم کسان ګواښ ویاند فراه لویدیځ
2017 مقامات دولت نیول او احضارول ډایرکټر هلمند سویل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال غور لویدیځ
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال بادغیس لویدیځ
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هلمند سویل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هلمند سویل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین بلخ شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند د برخې مدیر هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال زابل سویل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر کابل کابل
2017 مقامات دولت له دندې ګوښه کول خبریال پروان کابل
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ کامره مین غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین غور لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2014 زور واکی ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2014 زور واکی ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2014 زور واکی ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2014 زور واکی ناوړه چلند خبریال هرات لویدیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال هرات ختیځ
2019 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند هرات لویدیځ
2014 زور واکی ګواښ خبریال هرات لویدیځ
2015 زور واکی ګواښ لوی رئیس هرات لویدیځ
2016 زور واکی وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2016 زور واکی ګواښ د ښځینه خبریالانو همغږي کوونکی هرات لویدیځ
2016 زور واکی ګواښ مسلکي مدیر هرات لویدیځ
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2018 زور واکی ګواښ خبریال هرات لویدیځ
2017 د رسنیو چارواکي له دندې ګوښه کول خبریال هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر لوگر سویل ختیځ
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال پروان کابل
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال کابل کابل
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ د رسنۍ او ارتباطاتو رئیس هرات لویدیځ
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هرات لویدیځ
2015 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ډایرکټر غزنی مرکز
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ لوی رئیس هرات لویدیځ
2015 طالبان و افراد مسلح وژل شوی د راډیو رئیس پکتیکا سویل ختیځ
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ لوی رئیس هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال خوست سویل ختیځ
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ ویاند هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر غور لویدیځ
2013 نامعلوم کسان وهل او ټکول اجرايي مدیر هرات لویدیځ
2014 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال هرات لویدیځ
2014 نامعلوم کسان ټپی ویاند او ژورنالیست هرات لویدیځ
2015 نامعلوم کسان ټپی د ټولنیزو خپرونو ویاند هرات لویدیځ
2015 نامعلوم کسان ګواښ لوی رئیس هرات لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال تخار شمال ختيڅ
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2018 مقامات دولت وهل او ټکول د راډیو مدیر ارزگان سویل
2015 نامعلوم کسان ګواښ لوی رئیس هرات لویدیځ
2017 نامعلوم کسان ګواښ وړاندې کوونکی هرات لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ استازی هرات لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر هرات لویدیځ
2019 نامعلوم کسان وهل او ټکول ډایرکټر هرات لویدیځ
2019 نامعلوم کسان ګواښ خبریال هرات سویل
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر بغلان شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت ګواښ خبریال غور لویدیځ
2019 مقامات دولت نیول او احضارول د برخې مدیر پکتیکا شمال
2013 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کندهار سویل
2014 مقامات دولت نیول او احضارول ډایرکټر کندهار سویل ختیځ
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال دایکندی مرکز
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل شمال
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل شمال
2019 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل پایتخت
2019 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل پایتخت
2019 مقامات دولت وهل او ټکول د خبر مدیر بغلان لویدیځ
2015 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین ارزگان سویل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند وړاندې کوونکی کابل کابل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 زور واکی ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند کابل کابل
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند وړاندې کوونکی کابل کابل
2019 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند کابل کابل
2019 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند کابل پایتخت
2018 لاریون کونکی ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان ناوړه چلند ژباړونکی کابل کابل
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندهار سویل
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندهار سویل
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندهار سویل
2019 مقامات دولت ګواښ خبریال بلخ مرکز
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2017 داعش ټپی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د پروډکشن کامره مین کابل کابل
2017 داعش ټپی د پروډکشن مرستیال کابل کابل
2017 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2017 داعش ټپی کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی مسلکي کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د ایډیټر منشي کابل کابل
2017 داعش ټپی د محصولاتو کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د راډیو رئیس کابل کابل
2017 داعش ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی اداري کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د محصولاتو مدیر کابل کابل
2017 داعش ټپی کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د خبر مدیر کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی اداري کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی د خبر مدیر کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی روزنیز کابل کابل
2017 داعش ټپی رسنیز سلاکار کابل کابل
2017 داعش ټپی لیکوال کابل کابل
2017 داعش ټپی کار پوه کابل کابل
2017 داعش ټپی صفا کار کابل کابل
2017 داعش ټپی لیکوال کابل کابل
2017 داعش ټپی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی مذهبي کارپوه کابل کابل
2017 داعش ټپی تحلیل کوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2017 داعش وژل شوی لیکوال کابل کابل
2017 داعش وژل شوی لیکوال کابل کابل
2017 داعش وژل شوی د اړیکو آمر کابل کابل
2017 داعش وژل شوی تحلیل کوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی د روزنې مدیر کابل کابل
2017 داعش وژل شوی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی تحلیل کوونکی کابل کابل
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندهار سویل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش ټپی عکاس کابل کابل
2018 داعش ټپی عکاس کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی عکاس کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی ویاند کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندهار سویل
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندهار سویل
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندهار سویل
2019 داعش ټپی خبریال کنر ختیځ
2019 داعش وژل شوی ویاند خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کندهار سویل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کندهار سویل
2013 زور واکی ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2014 زور واکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2014 زور واکی ګواښ د خبرونو رئیس بلخ شمال
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین کندهار سویل
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ لوی رئیس کندهار سویل
2018 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کامره مین کندهار سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال کندهار سویل
2016 زور واکی له دندې ګوښه کول مدیر کاپیسا کابل
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ ډایرکټر کندهار سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ استازی کندهار سویل
2017 زور واکی نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2017 زور واکی نیول او احضارول خبریال بدخشان شمال ختيڅ
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2017 زور واکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ استازی کندهار سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال کندهار سویل
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی د برخې مسوول کندهار مرکز
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال نیمروز لویدیځ
2017 زور واکی ټپی ډایرکټر بغلان شمال ختيڅ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2017 زور واکی ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 زور واکی ټپی خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 زور واکی ګواښ خبریال کابل کابل
2018 زور واکی ګواښ خبریال کاپیسا کابل
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کندهار مرکز
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین کندهار سویل
2019 زور واکی وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2019 زور واکی وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2019 زور واکی وژل شوی خبریال/مسوول تخار شمال ختيڅ
2019 زور واکی وژل شوی مسلکي متخصص تخار شمال ختيڅ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال کندهار سویل
2018 نامعلوم کسان وهل او ټکول د سوېل استازی کندهار سویل
2018 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کندهار سویل
2019 نامعلوم کسان ګواښ څښتن کندهار سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال لوگر سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2019 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کندهار سویل
2018 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال کندهار سویل
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال او خبري عکاس کندز شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کندز شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2019 زور واکی ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2013 د رسنیو چارواکي ګواښ کارکوونکی بلخ شمال
2013 د رسنیو چارواکي ګواښ د آی ټي رئیس بلخ شمال
2014 د رسنیو چارواکي ګواښ خبریال بلخ شمال
2016 د رسنیو چارواکي وهل او ټکول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2017 د رسنیو چارواکي ګواښ خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال پروان پایتخت
2019 د رسنیو چارواکي له دندې ګوښه کول ویاند کابل پایتخت
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال پروان پایتخت
2017 لاریون کونکی ناوړه چلند خبریال پروان کابل
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت وژل شوی وړاندې کوونکی کندز سویل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2013 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال بلخ شمال ختيڅ
2013 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2016 زور واکی ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول فوټو ژورنالیست کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال تخار شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت ناوړه چلند د خپرونو مدیر تخار شمال ختيڅ
2016 زور واکی ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 زور واکی ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت نیول او احضارول ډایرکټر فراه لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال فراه لویدیځ
2015 زور واکی ګواښ خبریال کندز کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غور لویدیځ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی عکاس کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طبیعی پیښی ټپی خبریال کندز شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال غزنی مرکز
2017 طبیعی پیښی ټپی کامره مین کندز شمال ختيڅ
2014 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2014 طالبان و افراد مسلح ګواښ فلم جوړوونکی کابل کابل
2015 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول آزاد خبریال زابل سویل
2018 زور واکی ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2015 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال بلخ شمال
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2018 طالبان و افراد مسلح وژل شوی مسلکي وګړی غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال فراه لویدیځ
2017 طبیعی پیښی ټپی خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طبیعی پیښی ټپی خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال او تصویر اخیستونکی بلخ شمال
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال بلخ شمال
2013 نامعلوم کسان ګواښ ویاند کندز شمال ختيڅ
2016 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال هلمند سویل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ویډیويي ایډیټر کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ژباړونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ګرافیک ډيزاینر کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ژباړونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ډیزاینر کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ژباړونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ډرایور کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال هلمند سویل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال هلمند سویل
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ د راډیو مدیر جوزجان شمال
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال جوزجان شمال
2013 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر کندز شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ د خبرونو مسوول بادغیس لویدیځ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی کابل
2015 نامعلوم کسان ټپی کارکوونکی کندز شمال ختيڅ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ ډایرکټر غزنی سویل
2017 طالبان و افراد مسلح نیول او احضارول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت نیول او احضارول څښتن کندز شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ بنسټګر کندز شمال ختيڅ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین بلخ شمال
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا شمال ختيڅ
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ رئیس کندز شمال ختيڅ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ ویاند کندز شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان نیول او احضارول خبریال کندز شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی صفا کار کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی اداري کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کامره مین کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ وړاندې کوونکی فراه لویدیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 داعش ټپی وړاندې کوونکی ننگرهار ختیځ
2018 داعش ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 داعش ګواښ استازی ننگرهار ختیځ
2018 داعش ګواښ وړاندې کوونکی ننگرهار ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی سویل ختیځ
2019 داعش ګواښ ویاند ننگرهار ختیځ
2019 داعش ګواښ ویاند ننگرهار ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال ننگرهار ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فراه لویدیځ
2016 نامعلوم کسان وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ویاند کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ویاند کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ایډیټ کوونکی کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی د آی ټي کارکوونکی کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی جوړوونکی کابل پایتخت
2016 نامعلوم کسان ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان تښټول شوی رئیس ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان وژل شوی ډرایور ننگرهار ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی د ژباړې ټیم کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی راډیويي ویاند کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ډرایور کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال هلمند سویل
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی خبریال ننگرهار ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ساتوونکی کابل پایتخت
2019 نامعلوم کسان ګواښ ویاند ننگرهار لویدیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال وردک مرکز
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ارزگان پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ارزگان پایتخت
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال وردک مرکز
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال وردک مرکز
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ د ارشیف مسوول پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ارزگان سویل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال پروان کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان وژل شوی عکاس بلخ شمال
2013 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال کاپیسا کابل
2013 نامعلوم کسان ګواښ اجرايي مدیر غور لویدیځ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بدخشان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2014 نامعلوم کسان ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بلخ شمال
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کابل کابل
2013 نامعلوم کسان تښټول شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال ننگرهار ختیځ
2014 نامعلوم کسان ټپی خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان ټپی خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان تښټول شوی خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان وژل شوی جوړوونکی کابل کابل
2014 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان وژل شوی ویاند بلخ شمال
2014 نامعلوم کسان وژل شوی پخوانی خبریال بلخ شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین تخار شمال ختيڅ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال تخار شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر بدخشان شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان ګواښ خبریال لوگر سویل ختیځ
2014 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر غور لویدیځ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان ټپی خبریال بلخ شمال
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان وژل شوی آزاد خبریال بدخشان ختیځ
2015 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بلخ شمال
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ ډایرکټر فراه لویدیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین ننگرهار ختیځ
2016 نامعلوم کسان وهل او ټکول ډایرکټر دایکندی مرکز
2016 نامعلوم کسان ټپی د خبرونو ایډیټر بغلان شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان ټپی بنسټګر تخار شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان ټپی خبریال زابل سویل
2016 نامعلوم کسان ټپی کامره مین زابل سویل
2016 نامعلوم کسان ټپی ډرایور زابل سویل
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2016 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال زابل سویل
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 نامعلوم کسان ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2018 نامعلوم کسان وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 نامعلوم کسان ټپی وړاندې کوونکی پروان کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال خوست سویل ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان وژل شوی ډرایور کابل کابل
2018 نامعلوم کسان ګواښ معلوماتي ټیکنالوژي غور لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر غور لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر لوگر سویل ختیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر لوگر سویل ختیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ عکاس کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ وړاندې کوونکی غور لویدیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی ډایرکټر هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی ډایرکټر فراه سویل ختیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی ډایرکټر کابل لویدیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی خبریال کابل ختیځ
2019 نامعلوم کسان ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال سرپل شمال
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال سرپل شمال
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال سرپل شمال
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال سرپل شمال
2019 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کابل پایتخت

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved