پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 3
ناوړه چلند : 6
ټولې قضیې : 9

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ټپی : 2
وژل شوی : 2
ګواښ : 11ټولې قضیې : 15

نامعلوم کسان

کال : ټول

ټپی : 1

ټولې قضیې : 1

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

ګواښ : 1

ټولې قضیې : 1

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2017 مقامات دولت نیول او احضارول ډایرکټر هلمند سویل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هلمند سویل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال هلمند سویل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال هلمند سویل
2017 زور واکی ګواښ خبریال هلمند سویل
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2016 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال هلمند سویل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال هلمند سویل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال هلمند سویل
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال هلمند سویل
2019 نامعلوم کسان ټپی ډایرکټر هلمند سویل

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved