پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 2
وهل او ټکول : 10
ناوړه چلند : 6
ګواښ : 9


ټولې قضیې : 27

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

وهل او ټکول : 2
ټپی : 1
وژل شوی : 2
ګواښ : 9


ټولې قضیې : 14

نامعلوم کسان

کال : ټولټولې قضیې : 0

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 1

ټولې قضیې : 1

زور واکی

کال : ټول

ګواښ : 3

ټولې قضیې : 3

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کارکوونکی غزنی مرکز
2013 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کارکوونکی غزنی مرکز
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت نیول او احضارول جوړوونکی غزنی مرکز
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2014 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین غزنی مرکز
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ کامره مین غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ډایرکټر غزنی مرکز
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2016 زور واکی ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 زور واکی ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 زور واکی ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غزنی مرکز
2018 طالبان و افراد مسلح وژل شوی مسلکي وګړی غزنی مرکز
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی کابل
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ ډایرکټر غزنی سویل
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غزنی سویل ختیځ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved