پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 3
ناوړه چلند : 7
ګواښ : 3
له دندې ګوښه کول : 1

ټولې قضیې : 15

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ټپی : 2
ګواښ : 2
ټولې قضیې : 4

نامعلوم کسان

کال : ټول

ټپی : 1
وژل شوی : 3
ګواښ : 2ټولې قضیې : 6

د رسنیو چارواکي

کال : ټول

ناوړه چلند : 3
ګواښ : 3
ټولې قضیې : 6

لاریون کونکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 2

ټولې قضیې : 2

زور واکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 1
ناوړه چلند : 2
ګواښ : 1ټولې قضیې : 4

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال بلخ شمال
2013 مقامات دولت ګواښ رئیس بلخ شمال
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2019 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بلخ شمال
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال بلخ سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2016 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2017 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند کارکوونکی بلخ شمال
2016 مقامات دولت له دندې ګوښه کول مسلکي مدیر بلخ شمال
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2017 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین بلخ شمال
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2019 مقامات دولت ګواښ خبریال بلخ مرکز
2014 زور واکی ګواښ د خبرونو رئیس بلخ شمال
2019 زور واکی وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2013 د رسنیو چارواکي ګواښ کارکوونکی بلخ شمال
2013 د رسنیو چارواکي ګواښ د آی ټي رئیس بلخ شمال
2014 د رسنیو چارواکي ګواښ خبریال بلخ شمال
2013 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال بلخ شمال ختيڅ
2013 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال بلخ شمال
2015 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال بلخ شمال
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال او تصویر اخیستونکی بلخ شمال
2015 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال بلخ شمال
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین بلخ شمال
2013 نامعلوم کسان وژل شوی عکاس بلخ شمال
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بلخ شمال
2014 نامعلوم کسان وژل شوی ویاند بلخ شمال
2014 نامعلوم کسان وژل شوی پخوانی خبریال بلخ شمال
2015 نامعلوم کسان ټپی خبریال بلخ شمال
2015 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بلخ شمال

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved