پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 4
وهل او ټکول : 29
ناوړه چلند : 16
ګواښ : 4


ټولې قضیې : 53

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ټپی : 19
وژل شوی : 15
ګواښ : 1ټولې قضیې : 35

نامعلوم کسان

کال : ټول

وهل او ټکول : 2
ټپی : 4
تښټول شوی : 1
وژل شوی : 3
ناوړه چلند : 1
ګواښ : 5
ټولې قضیې : 16

د رسنیو چارواکي

کال : ټول

ناوړه چلند : 6
ګواښ : 1
له دندې ګوښه کول : 1ټولې قضیې : 8

لاریون کونکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 8
ناوړه چلند : 1
ټولې قضیې : 9

زور واکی

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 3
ټپی : 1
ناوړه چلند : 1
ګواښ : 1

ټولې قضیې : 7

داعش

کال : ټول

ټپی : 54
وژل شوی : 20
ټولې قضیې : 74

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال او عکاس کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2015 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2015 مقامات دولت وهل او ټکول د سیاسي خپرونو ویاند کابل کابل
2015 مقامات دولت ګواښ لوی رئیس کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت نیول او احضارول کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر کابل کابل
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2014 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل شمال
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کابل شمال
2019 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل پایتخت
2019 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین کابل پایتخت
2018 مقامات دولت ناوړه چلند وړاندې کوونکی کابل کابل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین کابل کابل
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 زور واکی ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2017 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند کابل کابل
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2018 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند وړاندې کوونکی کابل کابل
2019 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند کابل کابل
2019 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ویاند کابل پایتخت
2018 لاریون کونکی ناوړه چلند خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان ناوړه چلند ژباړونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د پروډکشن کامره مین کابل کابل
2017 داعش ټپی د پروډکشن مرستیال کابل کابل
2017 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2017 داعش ټپی کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی مسلکي کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د ایډیټر منشي کابل کابل
2017 داعش ټپی د محصولاتو کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د راډیو رئیس کابل کابل
2017 داعش ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی اداري کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د محصولاتو مدیر کابل کابل
2017 داعش ټپی کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی د خبر مدیر کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی اداري کارکوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی د خبر مدیر کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2017 داعش ټپی روزنیز کابل کابل
2017 داعش ټپی رسنیز سلاکار کابل کابل
2017 داعش ټپی لیکوال کابل کابل
2017 داعش ټپی کار پوه کابل کابل
2017 داعش ټپی صفا کار کابل کابل
2017 داعش ټپی لیکوال کابل کابل
2017 داعش ټپی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش ټپی مذهبي کارپوه کابل کابل
2017 داعش ټپی تحلیل کوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2017 داعش وژل شوی لیکوال کابل کابل
2017 داعش وژل شوی لیکوال کابل کابل
2017 داعش وژل شوی د اړیکو آمر کابل کابل
2017 داعش وژل شوی تحلیل کوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی د روزنې مدیر کابل کابل
2017 داعش وژل شوی ساتوونکی کابل کابل
2017 داعش وژل شوی تحلیل کوونکی کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش ټپی عکاس کابل کابل
2018 داعش ټپی عکاس کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی خبریال کابل کابل
2018 داعش ټپی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی عکاس کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی ویاند کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2018 داعش وژل شوی خبریال کابل کابل
2018 داعش وژل شوی کامره مین کابل کابل
2014 زور واکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2017 زور واکی نیول او احضارول خبریال کابل کابل
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2017 زور واکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 زور واکی ټپی خبریال کابل کابل
2018 زور واکی ګواښ خبریال کابل کابل
2017 د رسنیو چارواکي ګواښ خبریال کابل کابل
2019 د رسنیو چارواکي له دندې ګوښه کول ویاند کابل پایتخت
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول فوټو ژورنالیست کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2016 لاریون کونکی وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی عکاس کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2014 طالبان و افراد مسلح ګواښ فلم جوړوونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ویډیويي ایډیټر کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ژباړونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ګرافیک ډيزاینر کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ژباړونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ډیزاینر کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ژباړونکی کابل کابل
2016 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ډرایور کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی صفا کار کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی اداري کارکوونکی کابل کابل
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کامره مین کابل کابل
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ویاند کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ویاند کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ایډیټ کوونکی کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی د آی ټي کارکوونکی کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی جوړوونکی کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی د ژباړې ټیم کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی راډیويي ویاند کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح ټپی ډرایور کابل پایتخت
2019 طالبان و افراد مسلح وژل شوی ساتوونکی کابل پایتخت
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان ټپی خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان تښټول شوی خبریال کابل کابل
2014 نامعلوم کسان وژل شوی جوړوونکی کابل کابل
2014 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال کابل کابل
2017 نامعلوم کسان ټپی وړاندې کوونکی کابل کابل
2017 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر کابل کابل
2017 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کابل کابل
2018 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال کابل کابل
2018 نامعلوم کسان وهل او ټکول کامره مین کابل کابل
2018 نامعلوم کسان وژل شوی ډرایور کابل کابل
2018 نامعلوم کسان ګواښ عکاس کابل کابل
2019 نامعلوم کسان ټپی ډایرکټر کابل لویدیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی خبریال کابل ختیځ
2019 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کابل پایتخت

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved