پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 2
وهل او ټکول : 8
ناوړه چلند : 1
ګواښ : 1


ټولې قضیې : 12

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ګواښ : 1

ټولې قضیې : 1

نامعلوم کسان

کال : ټول

ګواښ : 5

ټولې قضیې : 5

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 1

ټولې قضیې : 1

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر غور لویدیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال غور لویدیځ
2016 مقامات دولت وهل او ټکول خپروونکی غور لویدیځ
2017 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال غور لویدیځ
2015 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین غور لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر غور لویدیځ
2018 مقامات دولت ګواښ خبریال غور لویدیځ
2019 زور واکی وهل او ټکول خبریال غور لویدیځ
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال غور لویدیځ
2013 نامعلوم کسان ګواښ اجرايي مدیر غور لویدیځ
2014 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر غور لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ معلوماتي ټیکنالوژي غور لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر غور لویدیځ
2018 نامعلوم کسان ګواښ وړاندې کوونکی غور لویدیځ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved