پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 1

ټولې قضیې : 1

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

تښټول شوی : 6
ګواښ : 10
ټولې قضیې : 16

نامعلوم کسان

کال : ټولټولې قضیې : 0

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2019 مقامات دولت نیول او احضارول د برخې مدیر پکتیکا شمال
2014 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ د ارشیف مسوول پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved