پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 2
وهل او ټکول : 2
ناوړه چلند : 7
ګواښ : 2


ټولې قضیې : 13

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

نیول او احضارول : 1

ټولې قضیې : 1

نامعلوم کسان

کال : ټول

ټپی : 1
ګواښ : 5
ټولې قضیې : 6

د رسنیو چارواکي

کال : ټول

وهل او ټکول : 1
ناوړه چلند : 1
ټولې قضیې : 2

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

ټپی : 1

ټولې قضیې : 1

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بغلان شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین بغلان
2017 د رسنیو چارواکي ناوړه چلند ډایرکټر بغلان شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول ډایرکټر بغلان سویل ختیځ
2018 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر بغلان شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت وهل او ټکول د خبر مدیر بغلان لویدیځ
2017 زور واکی ټپی ډایرکټر بغلان شمال ختيڅ
2016 د رسنیو چارواکي وهل او ټکول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2017 طالبان و افراد مسلح نیول او احضارول خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2014 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2015 نامعلوم کسان ګواښ خبریال بغلان شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان ټپی د خبرونو ایډیټر بغلان شمال ختيڅ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved