پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 26
لت و کوب : 115
زخمی : 3
کشته : 2
بد رفتاری : 106
تهدید : 66
اخراج از وظیفه : 2تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 320

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 8
زخمی : 33
اختطاف : 7
کشته : 27
تهدید : 76
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 152

افراد ناشناس

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 11
زخمی : 18
اختطاف : 3
کشته : 15
بد رفتاری : 2
تهدید : 42تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 92

مسوولین رسانه ها

سال : همه

لت و کوب : 1
بد رفتاری : 11
تهدید : 4
اخراج از وظیفه : 2


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 18

تظاهرکننده گان

سال : همه

لت و کوب : 11
بد رفتاری : 2
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 13

زورمندان

سال : همه

بازداشت و احضار : 3
لت و کوب : 10
زخمی : 2
کشته : 2
بد رفتاری : 19
تهدید : 16
اخراج از وظیفه : 1تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 53

داعش

سال : همه

زخمی : 56
کشته : 21
تهدید : 5تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 82

حوادث طبیعی

سال : همه

زخمی : 4

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 4

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری کارگردان فاریاب شمال
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار تخار شمال شرق
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بدخشان شمال شرق
2019 زورمندان بازداشت و احضار خبرنگار فاریاب کابل
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار فاریاب شمال
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار فاریاب شمال شرق
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بدخشان شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار و عکاس کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2015 افراد ناشناس لت و کوب مدیر هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب مدیر اجرایی هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بغلان شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار تخار شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب کارمند غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب کارمند غزنی مرکز
2013 مقامات دولت زخمی کارگردان بدخشان شمال شرق
2013 مقامات دولت زخمی خبرنگار پروان زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بادغیس غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر بغلان شمال شرق
2013 مقامات دولت تهدید کارگردان خوست جنوب شرق
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار بلخ شمال
2013 مقامات دولت تهدید رئيس بلخ شمال
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار جوزجان شمال
2013 مقامات دولت تهدید کارمند بامیان مرکز
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار بغلان شمال شرق
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار کاپیسا زون کابل
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار کاپیسا زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2014 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر زابل جنوب
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار زابل جنوب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب کارگردان تخار شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب کارگردان غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب مسئول و گزارشگر هرات غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر زابل جنوب
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2015 مقامات دولت لت و کوب کارمند آی تی هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار غزنی مرکز
2014 مقامات دولت زخمی عکاس خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت کشته عکاس خوست جنوب شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بغلان
2017 مسوولین رسانه ها بد رفتاری کارگردان بغلان شمال شرق
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2019 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار بلخ جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2014 مقامات دولت تهدید فیلم بردار تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت تهدید فیلم بردار خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت تهدید هماهنگ کننده خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت لت و کوب رئیس عمومی هرات غرب
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر بامیان مرکز
2014 مقامات دولت تهدید کارگردان بدخشان شمال شرق
2015 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2014 مقامات دولت تهدید خبرنگار تخار شمال شرق
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار گزارشگر خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار گزارشگر خوست غرب
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار غور غرب
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان بغلان جنوب شرق
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار ویدیویی هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید کارگردان هرات غرب
2017 مقامات دولت لت و کوب کارگردان هرات غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار هرات غرب
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ساحوی هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2015 مقامات دولت لت و کوب کارگردان پکتیا جنوب شرق
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2014 مقامات دولت بازداشت و احضار تهيه كننده غزنی مرکز
2015 مقامات دولت لت و کوب گرداننده برنامه سیاسی کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غزنی مرکز
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بامیان مرکز
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2016 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گزارشگر بلخ شمال
2017 مسوولین رسانه ها بد رفتاری کارمند بلخ شمال
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست غرب
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست مرکز
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست مرکز
2014 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 تظاهرکننده گان لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید کارمند بدخشان مرکز
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار آزاد تخار غرب
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست غرب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید فراه غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید رئیس عمومی کابل زون کابل
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار فراه غرب
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر لغمان شرق
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر بامیان مرکز
2016 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بامیان مرکز
2016 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بامیان مرکز
2016 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بامیان مرکز
2016 مقامات دولت لت و کوب پخش کننده غور غرب
2016 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بامیان مرکز
2016 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت اخراج از وظیفه مدیر فنی بلخ شمال
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار دایکندی مرکز
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار دایکندی مرکز
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار دایکندی مرکز
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار دایکندی مرکز
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار دایکندی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید مدیر پخش فراه غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فراه غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار آزاد زابل جنوب
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی فراه غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2015 افراد ناشناس تهدید مجری فراه غرب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان هلمند جنوب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار غور غرب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار بادغیس غرب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هلمند جنوب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هلمند جنوب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار بلخ شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری مدیر پخش هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار زابل جنوب
2017 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت لت و کوب کارگردان کابل زون کابل
2017 مقامات دولت اخراج از وظیفه خبرنگار پروان زون کابل
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید فیلم بردار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2015 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار غور غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2019 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب کارگردان هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات شرق
2019 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده هرات غرب
2014 زورمندان تهدید خبرنگار هرات غرب
2015 زورمندان تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2016 زورمندان لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2016 زورمندان تهدید هماهنگ کننده خبرنگاران زن هرات غرب
2016 زورمندان تهدید مدیر فنی هرات غرب
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2018 زورمندان تهدید خبرنگار هرات غرب
2017 مسوولین رسانه ها اخراج از وظیفه خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت تهدید کارگردان لوگر جنوب شرق
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار پروان زون کابل
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس رسانه و ارتباطات هرات غرب
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارگردان غزنی مرکز
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح کشته رئیس رادیو پکتیا جنوب شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غور غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار خوست جنوب شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید مجری هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب کارگردان غور غرب
2013 افراد ناشناس لت و کوب مدیر اجرایی هرات غرب
2014 افراد ناشناس لت و کوب گزارشگر هرات غرب
2014 افراد ناشناس زخمی مجری و ژورنالیست هرات غرب
2015 افراد ناشناس زخمی مجری برنامه اجتماعی هرات غرب
2015 افراد ناشناس تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار تخار شمال شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2018 مقامات دولت لت و کوب مدیر رادیو ارزگان جنوب
2015 افراد ناشناس تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2017 افراد ناشناس تهدید ارائه کننده هرات غرب
2018 افراد ناشناس تهدید نماینده هرات غرب
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان هرات غرب
2019 افراد ناشناس لت و کوب کارگردان هرات غرب
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار هرات جنوب
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت تهدید کارگردان بغلان شمال شرق
2018 مقامات دولت تهدید خبرنگار غور غرب
2019 مقامات دولت بازداشت و احضار مدیر پخش پکتیا شمال
2013 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کندهار جنوب
2014 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان کندهار جنوب شرق
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار دایکندی مرکز
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل شمال
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل شمال
2019 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل پایتخت
2019 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل پایتخت
2019 مقامات دولت لت و کوب مدیر خبر بغلان غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح کشته گزارشگر پکتیا جنوب شرق
2019 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار ارزگان جنوب
2018 مقامات دولت بد رفتاری ارائه کننده کابل زون کابل
2018 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مسوولین رسانه ها بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده کابل زون کابل
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری ارائه کننده کابل زون کابل
2019 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده کابل کابل
2019 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده کابل پایتخت
2018 تظاهرکننده گان بد رفتاری گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس بد رفتاری ترجمان کابل زون کابل
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2019 مقامات دولت تهدید خبرنگار بلخ مرکز
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2017 داعش زخمی محافظان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی فیلم بردار پرودکشن کابل زون کابل
2017 داعش زخمی معاون پرودکشن کابل زون کابل
2017 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند فنی کابل زون کابل
2017 داعش زخمی منشی ویرایش کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند محصول کابل زون کابل
2017 داعش زخمی محافظان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی رئیس رادیو کابل زون کابل
2017 داعش زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند اداری کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مدیر محصولات کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مدیر خبر کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند اداری کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مدیر خبر کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی آموزشی کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مشاور رسانه ای کابل زون کابل
2017 داعش زخمی نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارشناس کابل زون کابل
2017 داعش زخمی صفا کار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی محافظان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارشناس مذهبی کابل زون کابل
2017 داعش زخمی تحلیلگر کابل زون کابل
2017 داعش کشته محافظان کابل زون کابل
2017 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش کشته نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش کشته نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش کشته آمر ارتباطات کابل زون کابل
2017 داعش کشته تحلیلگر کابل زون کابل
2017 داعش کشته مدیر آموزش کابل زون کابل
2017 داعش کشته محافظان کابل زون کابل
2017 داعش کشته تحلیلگر کابل زون کابل
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی عکاس کابل زون کابل
2018 داعش زخمی عکاس کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته عکاس کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته گوینده کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندهار جنوب
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندهار جنوب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر کندهار جنوب
2019 داعش زخمی خبرنگار کنر شرق
2019 داعش کشته گوینده خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کندهار جنوب
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کندهار جنوب
2013 زورمندان تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2014 زورمندان لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2014 زورمندان تهدید رئیس خبر بلخ شمال
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار کندهار جنوب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح کشته فیلم بردار کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2016 زورمندان اخراج از وظیفه مدیر کاپیسا زون کابل
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید نماینده کندهار جنوب
2017 زورمندان بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان بازداشت و احضار خبرنگار بدخشان شمال شرق
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید نماینده کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی مسئول پخش کندهار مرکز
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار نیمروز غرب
2017 زورمندان زخمی کارگردان بغلان شمال شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2017 زورمندان تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 زورمندان زخمی گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 زورمندان تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2018 زورمندان تهدید خبرنگار کاپیسا زون کابل
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کندهار مرکز
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار کندهار جنوب
2019 زورمندان لت و کوب خبرنگار غور غرب
2019 زورمندان لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2019 زورمندان کشته خبرنگار / کارگردان تخار شمال شرق
2019 زورمندان کشته متخصص فنی تخار شمال شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح کشته خبرنگار کندهار جنوب
2018 افراد ناشناس لت و کوب نماینده جنوب کندهار جنوب
2018 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2019 افراد ناشناس تهدید مالک کندهار جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار لوگر جنوب شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار غزنی مرکز
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2018 افراد ناشناس کشته خبرنگار کندهار جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر و عکاس خبری کندز شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب کندز شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2019 زورمندان تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2013 مسوولین رسانه ها تهدید کارمند بلخ شمال
2013 مسوولین رسانه ها تهدید رییس آی تی بلخ شمال
2014 مسوولین رسانه ها تهدید گزارشگر بلخ شمال
2016 مسوولین رسانه ها لت و کوب گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2017 مسوولین رسانه ها تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار پروان پایتخت
2019 مسوولین رسانه ها اخراج از وظیفه گوینده کابل پایتخت
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار پروان پایتخت
2017 تظاهرکننده گان بد رفتاری خبرنگار پروان زون کابل
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2015 مقامات دولت کشته ارائه کننده کندز جنوب
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2013 تظاهرکننده گان لت و کوب خبرنگار بلخ شمال شرق
2013 تظاهرکننده گان لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2016 زورمندان تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فوتو ژورنالیست کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار تخار شمال شرق
2015 مقامات دولت بد رفتاری مدیر انتشارات تخار شمال شرق
2016 زورمندان تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 زورمندان تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان فراه غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار فراه غرب
2015 زورمندان تهدید خبرنگار کندز زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غور غرب
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گزارشگر کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی عکاس کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2017 حوادث طبیعی زخمی خبرنگار کندز شمال شرق
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار غزنی مرکز
2017 حوادث طبیعی زخمی فیلم بردار کندز شمال شرق
2014 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر پکتیا جنوب شرق
2014 طالبان ومخالفان مسلح تهدید فیلم ساز کابل زون کابل
2015 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار آزاد زابل جنوب
2018 زورمندان تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گزارشگر بلخ شمال
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2018 طالبان ومخالفان مسلح کشته شخص فنی غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار فراه غرب
2017 حوادث طبیعی زخمی خبرنگار کندز شمال شرق
2017 حوادث طبیعی زخمی خبرنگار کندز شمال شرق
2014 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندز شمال شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار و فیلم بردار بلخ شمال
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر بلخ شمال
2013 افراد ناشناس تهدید مجری کندز شمال شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار هلمند جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته ویرایشگر ویدیو کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دوبلور کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته گرافیک دیزاینر کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دوبلور کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دیزاینر کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دوبلور کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته راننده کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته خبرنگار هلمند جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته خبرنگار هلمند جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید مدیر رادیو جوزجان شمال
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر جوزجان شمال
2013 افراد ناشناس تهدید کارگردان کندز شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندز شمال شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان خبر بادغیس غرب
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر لوگر جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی کابل
2015 افراد ناشناس زخمی کارمند کندز شمال شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان غزنی جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح بازداشت و احضار خبرنگار بغلان شمال شرق
2019 مقامات دولت بازداشت و احضار مالک کندز شمال شرق
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید موسس کندز شمال شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار بلخ شمال
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا شمال شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئيس کندز شمال شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گوینده کندز شمال شرق
2016 افراد ناشناس بازداشت و احضار خبرنگار کندز شمال شرق
2016 افراد ناشناس لت و کوب گزارشگر کندز شمال شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته صفا کار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند اداری کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید ارائه کننده فراه غرب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 داعش زخمی ارائه کننده ننگرهار شرق
2018 داعش تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 داعش تهدید نماینده ننگرهار شرق
2018 داعش تهدید ارائه کننده ننگرهار شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی جنوب شرق
2019 داعش تهدید گوینده ننگرهار شرق
2019 داعش تهدید گوینده ننگرهار شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار ننگرهار شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس کشته خبرنگار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فراه غرب
2016 افراد ناشناس کشته کارمند ننگرهار شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گوینده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گوینده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی ویراستار کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی کارمند آی تی کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی تهيه كننده کابل پایتخت
2016 افراد ناشناس تهدید گزارشگر ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس اختطاف رئيس ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس کشته راننده ننگرهار شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی کارکنان دوبلاژ کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی مجری رادیو کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی راننده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار هلمند جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 افراد ناشناس زخمی خبرنگار ننگرهار شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح کشته محافظان کابل پایتخت
2019 افراد ناشناس تهدید گوینده ننگرهار غرب
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار وردک مرکز
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ارزگان پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ارزگان پایتخت
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار وردک مرکز
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر وردک مرکز
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید مسئول نشرات قدیمی پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ارزگان جنوب
2013 مقامات دولت لت و کوب کارمند ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس لت و کوب خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس لت و کوب خبرنگار پروان زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب کارمند ننگرهار شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس کشته عکاس بلخ شمال
2013 افراد ناشناس کشته خبرنگار کاپیسا زون کابل
2013 افراد ناشناس تهدید مدیر اجرایی غور غرب
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بغلان شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بدخشان شمال شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر ننگرهار شرق
2014 افراد ناشناس بد رفتاری گزارشگر ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بلخ شمال
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس تهدید گزارشگر کابل زون کابل
2013 افراد ناشناس اختطاف کارمند ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس کشته خبرنگار ننگرهار شرق
2014 افراد ناشناس زخمی گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس زخمی خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار ننگرهار شمال شرق
2014 افراد ناشناس اختطاف گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس کشته تهيه كننده کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس کشته گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس کشته مجری بلخ شمال
2014 افراد ناشناس کشته خبرنگار سابق بلخ شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار تخار شمال شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار تخار شمال شرق
2014 افراد ناشناس تهدید کارگردان بدخشان شمال شرق
2014 افراد ناشناس تهدید گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 افراد ناشناس تهدید گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 افراد ناشناس تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2014 افراد ناشناس تهدید کارگردان غور غرب
2017 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس زخمی خبرنگار بلخ شمال
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس کشته خبرنگار آزاد بدخشان شرق
2015 افراد ناشناس تهدید گزارشگر بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بلخ شمال
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان فراه غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار ننگرهار شرق
2016 افراد ناشناس لت و کوب کارگردان دایکندی مرکز
2016 افراد ناشناس زخمی ویراستار خبر بغلان شمال شرق
2016 افراد ناشناس زخمی موسس تخار شمال شرق
2016 افراد ناشناس زخمی خبرنگار زابل جنوب
2016 افراد ناشناس زخمی فیلم بردار زابل جنوب
2016 افراد ناشناس زخمی راننده زابل جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2016 افراد ناشناس کشته خبرنگار زابل جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 افراد ناشناس زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 افراد ناشناس تهدید کارگردان کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس زخمی ارائه کننده پروان زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی کارمند ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس کشته خبرنگار خوست جنوب شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس کشته راننده کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس تهدید تکنالوژی معلوماتی غور غرب
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان غور غرب
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان لوگر جنوب شرق
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان لوگر جنوب شرق
2018 افراد ناشناس تهدید عکاس کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس تهدید ارائه کننده غور غرب
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2019 افراد ناشناس زخمی کارگردان هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2019 افراد ناشناس زخمی کارگردان فراه جنوب شرق
2019 افراد ناشناس زخمی کارگردان کابل غرب
2019 افراد ناشناس زخمی خبرنگار کابل شرق
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر سرپل شمال
2015 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر سرپل شمال
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار سرپل شمال
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر سرپل شمال
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کابل پایتخت

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved