پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 5
کشته : 1
بد رفتاری : 4
تهدید : 4

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 15

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

تهدید : 6

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

افراد ناشناس

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 1
زخمی : 1
تهدید : 4


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 7

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

تهدید : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همه

زخمی : 4

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 4

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر و عکاس خبری کندز شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب کندز شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2015 مقامات دولت کشته ارائه کننده کندز جنوب
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2015 زورمندان تهدید خبرنگار کندز زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2017 حوادث طبیعی زخمی خبرنگار کندز شمال شرق
2017 حوادث طبیعی زخمی فیلم بردار کندز شمال شرق
2017 حوادث طبیعی زخمی خبرنگار کندز شمال شرق
2017 حوادث طبیعی زخمی خبرنگار کندز شمال شرق
2014 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندز شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید مجری کندز شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید کارگردان کندز شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندز شمال شرق
2015 افراد ناشناس زخمی کارمند کندز شمال شرق
2019 مقامات دولت بازداشت و احضار مالک کندز شمال شرق
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندز شمال شرق
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندز شمال شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید موسس کندز شمال شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر کندز شمال شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئيس کندز شمال شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گوینده کندز شمال شرق
2016 افراد ناشناس بازداشت و احضار خبرنگار کندز شمال شرق
2016 افراد ناشناس لت و کوب گزارشگر کندز شمال شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved