پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

لت و کوب : 1
بد رفتاری : 4
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

اختطاف : 1
تهدید : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

افراد ناشناس

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

بازداشت و احضار : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فاریاب شمال
2018 مقامات دولت بد رفتاری کارگردان فاریاب شمال
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار فاریاب شمال
2019 زورمندان بازداشت و احضار خبرنگار فاریاب کابل
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار فاریاب شمال
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار فاریاب شمال شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved