پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

لت و کوب : 4
بد رفتاری : 4
تهدید : 4تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 12

طالبان و افراد مسلح

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

کشته : 2
بد رفتاری : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 3

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار تخار شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب کارگردان تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید فیلم بردار تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر تخار شمال شرق
2014 مقامات دولت تهدید خبرنگار تخار شمال شرق
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار آزاد تخار غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار تخار شمال شرق
2019 زورمندان کشته خبرنگار / کارگردان تخار شمال شرق
2019 زورمندان کشته متخصص فنی تخار شمال شرق
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار تخار شمال شرق
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار تخار شمال شرق
2015 مقامات دولت بد رفتاری مدیر انتشارات تخار شمال شرق
2018 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار تخار شمال شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار تخار شمال شرق
2016 افراد ناشناس زخمی موسس تخار شمال شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved