پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

لت و کوب : 8
بد رفتاری : 6
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 14

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

لت و کوب : 5
زخمی : 3
کشته : 4
تهدید : 2


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 14

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 2
اختطاف : 2
کشته : 4
بد رفتاری : 1
تهدید : 3

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 12

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

لت و کوب : 2

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

داعش

سال : همه

زخمی : 1
تهدید : 5
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2018 داعش زخمی ارائه کننده ننگرهار شرق
2018 داعش تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2018 داعش تهدید نماینده ننگرهار شرق
2018 داعش تهدید ارائه کننده ننگرهار شرق
2019 داعش تهدید گوینده ننگرهار شرق
2019 داعش تهدید گوینده ننگرهار شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار ننگرهار شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس کشته خبرنگار ننگرهار شرق
2015 افراد ناشناس تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2016 افراد ناشناس کشته کارمند ننگرهار شرق
2016 افراد ناشناس تهدید گزارشگر ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس اختطاف رئيس ننگرهار شرق
2018 افراد ناشناس کشته راننده ننگرهار شرق
2019 افراد ناشناس زخمی خبرنگار ننگرهار شرق
2019 افراد ناشناس تهدید گوینده ننگرهار غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب کارمند ننگرهار شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب کارمند ننگرهار شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر ننگرهار شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر ننگرهار شرق
2014 افراد ناشناس بد رفتاری گزارشگر ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس اختطاف کارمند ننگرهار شرق
2013 افراد ناشناس کشته خبرنگار ننگرهار شرق
2014 افراد ناشناس زخمی خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار ننگرهار شمال شرق
2017 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ننگرهار شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب فیلم بردار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ننگرهار شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار ننگرهار شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved