پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

اختطاف : 6
تهدید : 10
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 16

افراد ناشناس

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2019 مقامات دولت بازداشت و احضار مدیر پخش پکتیا شمال
2014 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح اختطاف خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید مسئول نشرات قدیمی پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved