پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 2
لت و کوب : 1
زخمی : 1
کشته : 1
بد رفتاری : 5
تهدید : 17
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 27

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

تهدید : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

افراد ناشناس

سال : همه

کشته : 1
تهدید : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

بد رفتاری : 4
تهدید : 2
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

داعش

سال : همه

کشته : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت تهدید کارگردان خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت زخمی عکاس خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت کشته عکاس خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت تهدید خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت تهدید فیلم بردار خوست جنوب شرق
2014 مقامات دولت تهدید هماهنگ کننده خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار گزارشگر خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار گزارشگر خوست غرب
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست غرب
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست مرکز
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست غرب
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 داعش کشته گوینده خوست جنوب شرق
2013 زورمندان تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 زورمندان تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق
2018 افراد ناشناس کشته خبرنگار خوست جنوب شرق
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار خوست جنوب شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved