پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 2
لت و کوب : 8
بد رفتاری : 1
تهدید : 1


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 12

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

تهدید : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

افراد ناشناس

سال : همه

تهدید : 5

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

لت و کوب : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب کارگردان غور غرب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غور غرب
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار غور غرب
2016 مقامات دولت لت و کوب پخش کننده غور غرب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار غور غرب
2015 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار غور غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غور غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب کارگردان غور غرب
2018 مقامات دولت تهدید خبرنگار غور غرب
2019 زورمندان لت و کوب خبرنگار غور غرب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غور غرب
2013 افراد ناشناس تهدید مدیر اجرایی غور غرب
2014 افراد ناشناس تهدید کارگردان غور غرب
2018 افراد ناشناس تهدید تکنالوژی معلوماتی غور غرب
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان غور غرب
2018 افراد ناشناس تهدید ارائه کننده غور غرب

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved