پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 3
بد رفتاری : 7
تهدید : 3
اخراج از وظیفه : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 15

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

زخمی : 2
تهدید : 2
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 4

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 1
کشته : 3
تهدید : 2تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

مسوولین رسانه ها

سال : همه

بد رفتاری : 3
تهدید : 3
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

تظاهرکننده گان

سال : همه

لت و کوب : 2

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

زورمندان

سال : همه

لت و کوب : 1
بد رفتاری : 2
تهدید : 1تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 4

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار بلخ شمال
2013 مقامات دولت تهدید رئيس بلخ شمال
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2019 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بلخ شمال
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار بلخ جنوب شرق
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2016 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گزارشگر بلخ شمال
2017 مسوولین رسانه ها بد رفتاری کارمند بلخ شمال
2016 مقامات دولت اخراج از وظیفه مدیر فنی بلخ شمال
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2017 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار بلخ شمال
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2019 مقامات دولت تهدید خبرنگار بلخ مرکز
2014 زورمندان تهدید رئیس خبر بلخ شمال
2019 زورمندان لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2013 مسوولین رسانه ها تهدید کارمند بلخ شمال
2013 مسوولین رسانه ها تهدید رییس آی تی بلخ شمال
2014 مسوولین رسانه ها تهدید گزارشگر بلخ شمال
2013 تظاهرکننده گان لت و کوب خبرنگار بلخ شمال شرق
2013 تظاهرکننده گان لت و کوب خبرنگار بلخ شمال
2015 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گزارشگر بلخ شمال
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار و فیلم بردار بلخ شمال
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر بلخ شمال
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار بلخ شمال
2013 افراد ناشناس کشته عکاس بلخ شمال
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بلخ شمال
2014 افراد ناشناس کشته مجری بلخ شمال
2014 افراد ناشناس کشته خبرنگار سابق بلخ شمال
2015 افراد ناشناس زخمی خبرنگار بلخ شمال
2015 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بلخ شمال

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved