پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 3
لت و کوب : 22
بد رفتاری : 24
تهدید : 4


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 53

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

تهدید : 5

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

افراد ناشناس

سال : همه

لت و کوب : 4
زخمی : 2
تهدید : 6تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 12

مسوولین رسانه ها

سال : همه

بد رفتاری : 1
اخراج از وظیفه : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

لت و کوب : 2
بد رفتاری : 5
تهدید : 5تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 12

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2015 افراد ناشناس لت و کوب مدیر هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب مدیر اجرایی هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب مسئول و گزارشگر هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب کارمند آی تی هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب رئیس عمومی هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار ویدیویی هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت تهدید کارگردان هرات غرب
2017 مقامات دولت لت و کوب کارگردان هرات غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2014 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2016 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار هرات غرب
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار ساحوی هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری مدیر پخش هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2019 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب کارگردان هرات غرب
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری گزارشگر هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2014 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات غرب
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار هرات شرق
2019 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده هرات غرب
2014 زورمندان تهدید خبرنگار هرات غرب
2015 زورمندان تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2016 زورمندان لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2016 زورمندان تهدید هماهنگ کننده خبرنگاران زن هرات غرب
2016 زورمندان تهدید مدیر فنی هرات غرب
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار هرات غرب
2018 زورمندان تهدید خبرنگار هرات غرب
2017 مسوولین رسانه ها اخراج از وظیفه خبرنگار هرات غرب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس رسانه و ارتباطات هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید مجری هرات غرب
2013 افراد ناشناس لت و کوب مدیر اجرایی هرات غرب
2014 افراد ناشناس لت و کوب گزارشگر هرات غرب
2014 افراد ناشناس زخمی مجری و ژورنالیست هرات غرب
2015 افراد ناشناس زخمی مجری برنامه اجتماعی هرات غرب
2015 افراد ناشناس تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2015 افراد ناشناس تهدید رئیس عمومی هرات غرب
2017 افراد ناشناس تهدید ارائه کننده هرات غرب
2018 افراد ناشناس تهدید نماینده هرات غرب
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان هرات غرب
2019 افراد ناشناس لت و کوب کارگردان هرات غرب
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار هرات جنوب

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved