پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 3
بد رفتاری : 6
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 9

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

زخمی : 2
کشته : 2
تهدید : 11تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 15

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

تهدید : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان هلمند جنوب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هلمند جنوب
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار هلمند جنوب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار هلمند جنوب
2017 زورمندان تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار هلمند جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته خبرنگار هلمند جنوب
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار هلمند جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار هلمند جنوب
2019 افراد ناشناس زخمی کارگردان هلمند جنوب

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved