پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 2
لت و کوب : 10
بد رفتاری : 6
تهدید : 9


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 27

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

لت و کوب : 2
زخمی : 1
کشته : 2
تهدید : 9


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 14

افراد ناشناس

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همه

لت و کوب : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

زورمندان

سال : همه

تهدید : 3

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 3

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب کارمند غزنی مرکز
2013 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب کارمند غزنی مرکز
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار غزنی مرکز
2014 مقامات دولت بازداشت و احضار تهيه كننده غزنی مرکز
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر غزنی مرکز
2014 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 تظاهرکننده گان لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار غزنی مرکز
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر غزنی مرکز
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر غزنی مرکز
2014 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید فیلم بردار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2015 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2015 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارگردان غزنی مرکز
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 مقامات دولت تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار غزنی مرکز
2016 زورمندان تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 زورمندان تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 زورمندان تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر غزنی مرکز
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار غزنی مرکز
2018 طالبان ومخالفان مسلح کشته شخص فنی غزنی مرکز
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی کابل
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان غزنی جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار غزنی جنوب شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved