پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

زخمی : 1
تهدید : 1
اخراج از وظیفه : 1تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 3

طالبان و افراد مسلح

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

افراد ناشناس

سال : همه

لت و کوب : 2
زخمی : 1
تهدید : 2تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همه

بد رفتاری : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

زورمندان

سال : همه

بد رفتاری : 2

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت زخمی خبرنگار پروان زون کابل
2017 مقامات دولت اخراج از وظیفه خبرنگار پروان زون کابل
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار پروان زون کابل
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار پروان پایتخت
2019 زورمندان بد رفتاری خبرنگار پروان پایتخت
2017 تظاهرکننده گان بد رفتاری خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس لت و کوب خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس لت و کوب خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار پروان زون کابل
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار پروان زون کابل
2018 افراد ناشناس زخمی ارائه کننده پروان زون کابل

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved