پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بد رفتاری : 1
تهدید : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

تهدید : 9

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 9

افراد ناشناس

سال : همه

تهدید : 3

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 3

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2017 مقامات دولت تهدید کارگردان لوگر جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار لوگر جنوب شرق
2016 طالبان ومخالفان مسلح تهدید گزارشگر لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2019 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2014 افراد ناشناس تهدید خبرنگار لوگر جنوب شرق
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان لوگر جنوب شرق
2018 افراد ناشناس تهدید کارگردان لوگر جنوب شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved