پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
بد رفتاری : 2
تهدید : 3تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

تهدید : 5

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 1
تهدید : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید فراه غرب
2013 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار فراه غرب
2015 مقامات دولت تهدید مدیر پخش فراه غرب
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فراه غرب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی فراه غرب
2015 افراد ناشناس تهدید مجری فراه غرب
2016 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان فراه غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار فراه غرب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار فراه غرب
2017 طالبان ومخالفان مسلح تهدید ارائه کننده فراه غرب
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار فراه غرب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان فراه غرب
2019 افراد ناشناس زخمی کارگردان فراه جنوب شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved