پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 2
لت و کوب : 2
بد رفتاری : 7
تهدید : 2


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 13

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

بازداشت و احضار : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 1
تهدید : 5
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 6

مسوولین رسانه ها

سال : همه

لت و کوب : 1
بد رفتاری : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

زخمی : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار بغلان شمال شرق
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر بغلان شمال شرق
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بغلان شمال شرق
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار بغلان
2017 مسوولین رسانه ها بد رفتاری کارگردان بغلان شمال شرق
2015 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان بغلان جنوب شرق
2018 مقامات دولت تهدید کارگردان بغلان شمال شرق
2019 مقامات دولت لت و کوب مدیر خبر بغلان غرب
2017 زورمندان زخمی کارگردان بغلان شمال شرق
2016 مسوولین رسانه ها لت و کوب گزارشگر بغلان شمال شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح بازداشت و احضار خبرنگار بغلان شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بغلان شمال شرق
2013 افراد ناشناس تهدید خبرنگار بغلان شمال شرق
2014 افراد ناشناس تهدید گزارشگر بغلان شمال شرق
2014 افراد ناشناس تهدید گزارشگر بغلان شمال شرق
2015 افراد ناشناس تهدید گزارشگر بغلان شمال شرق
2016 افراد ناشناس زخمی ویراستار خبر بغلان شمال شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved