پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 3
بد رفتاری : 5تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 9

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

زخمی : 1
کشته : 2
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 3

افراد ناشناس

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

تهدید : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2015 مقامات دولت لت و کوب کارگردان پکتیا جنوب شرق
2015 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح کشته رئیس رادیو پکتیا جنوب شرق
2015 طالبان ومخالفان مسلح کشته گزارشگر پکتیا جنوب شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2018 زورمندان تهدید خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار پکتیا جنوب شرق
2019 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار پکتیا شمال شرق

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved