پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 4
لت و کوب : 29
بد رفتاری : 16
تهدید : 4


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 53

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

زخمی : 19
کشته : 15
تهدید : 1تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 35

افراد ناشناس

سال : همه

لت و کوب : 2
زخمی : 4
اختطاف : 1
کشته : 3
بد رفتاری : 1
تهدید : 5
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 16

مسوولین رسانه ها

سال : همه

بد رفتاری : 6
تهدید : 1
اخراج از وظیفه : 1تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 8

تظاهرکننده گان

سال : همه

لت و کوب : 8
بد رفتاری : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 9

زورمندان

سال : همه

بازداشت و احضار : 1
لت و کوب : 3
زخمی : 1
بد رفتاری : 1
تهدید : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 7

داعش

سال : همه

زخمی : 54
کشته : 20
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 74

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار و عکاس کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2015 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2015 مقامات دولت لت و کوب گرداننده برنامه سیاسی کابل زون کابل
2015 مقامات دولت تهدید رئیس عمومی کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بازداشت و احضار فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت لت و کوب کارگردان کابل زون کابل
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2016 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2017 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل شمال
2019 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کابل شمال
2019 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل پایتخت
2019 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار کابل پایتخت
2018 مقامات دولت بد رفتاری ارائه کننده کابل زون کابل
2018 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کابل زون کابل
2018 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2017 مسوولین رسانه ها بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده کابل زون کابل
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری خبرنگار کابل زون کابل
2018 مسوولین رسانه ها بد رفتاری ارائه کننده کابل زون کابل
2019 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده کابل کابل
2019 مسوولین رسانه ها بد رفتاری گوینده کابل پایتخت
2018 تظاهرکننده گان بد رفتاری گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس بد رفتاری ترجمان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی محافظان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی فیلم بردار پرودکشن کابل زون کابل
2017 داعش زخمی معاون پرودکشن کابل زون کابل
2017 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند فنی کابل زون کابل
2017 داعش زخمی منشی ویرایش کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند محصول کابل زون کابل
2017 داعش زخمی محافظان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی رئیس رادیو کابل زون کابل
2017 داعش زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند اداری کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مدیر محصولات کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مدیر خبر کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارمند اداری کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مدیر خبر کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی آموزشی کابل زون کابل
2017 داعش زخمی مشاور رسانه ای کابل زون کابل
2017 داعش زخمی نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارشناس کابل زون کابل
2017 داعش زخمی صفا کار کابل زون کابل
2017 داعش زخمی نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش زخمی محافظان کابل زون کابل
2017 داعش زخمی کارشناس مذهبی کابل زون کابل
2017 داعش زخمی تحلیلگر کابل زون کابل
2017 داعش کشته محافظان کابل زون کابل
2017 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2017 داعش کشته نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش کشته نویسنده کابل زون کابل
2017 داعش کشته آمر ارتباطات کابل زون کابل
2017 داعش کشته تحلیلگر کابل زون کابل
2017 داعش کشته مدیر آموزش کابل زون کابل
2017 داعش کشته محافظان کابل زون کابل
2017 داعش کشته تحلیلگر کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی عکاس کابل زون کابل
2018 داعش زخمی عکاس کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته عکاس کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته گوینده کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2018 داعش کشته خبرنگار کابل زون کابل
2018 داعش کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2014 زورمندان لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان بازداشت و احضار خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2017 زورمندان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 زورمندان زخمی گزارشگر کابل زون کابل
2018 زورمندان تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2017 مسوولین رسانه ها تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2019 مسوولین رسانه ها اخراج از وظیفه گوینده کابل پایتخت
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فوتو ژورنالیست کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2016 تظاهرکننده گان لت و کوب گزارشگر کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گزارشگر کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی عکاس کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2014 طالبان ومخالفان مسلح تهدید فیلم ساز کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته ویرایشگر ویدیو کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دوبلور کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته گرافیک دیزاینر کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دوبلور کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دیزاینر کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته دوبلور کابل زون کابل
2016 طالبان ومخالفان مسلح کشته راننده کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته صفا کار کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته کارمند اداری کابل زون کابل
2017 طالبان ومخالفان مسلح کشته فیلم بردار کابل زون کابل
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گوینده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی گوینده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی ویراستار کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی کارمند آی تی کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی تهيه كننده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی کارکنان دوبلاژ کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی مجری رادیو کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی راننده کابل پایتخت
2019 طالبان ومخالفان مسلح کشته محافظان کابل پایتخت
2013 افراد ناشناس تهدید گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس زخمی گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس اختطاف گزارشگر کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس کشته تهيه كننده کابل زون کابل
2014 افراد ناشناس کشته گزارشگر کابل زون کابل
2017 افراد ناشناس زخمی ارائه کننده کابل زون کابل
2017 افراد ناشناس تهدید کارگردان کابل زون کابل
2017 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس لت و کوب خبرنگار کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس لت و کوب فیلم بردار کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس کشته راننده کابل زون کابل
2018 افراد ناشناس تهدید عکاس کابل زون کابل
2019 افراد ناشناس زخمی کارگردان کابل غرب
2019 افراد ناشناس زخمی خبرنگار کابل شرق
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کابل پایتخت

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved