پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 5
وژل شوی : 1
ناوړه چلند : 4
ګواښ : 4

ټولې قضیې : 15

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ګواښ : 6

ټولې قضیې : 6

نامعلوم کسان

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 1
ټپی : 1
ګواښ : 4


ټولې قضیې : 7

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

ګواښ : 1

ټولې قضیې : 1

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټول

ټپی : 4

ټولې قضیې : 4

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال او خبري عکاس کندز شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کندز شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت وژل شوی وړاندې کوونکی کندز سویل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2015 زور واکی ګواښ خبریال کندز کابل
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طبیعی پیښی ټپی خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طبیعی پیښی ټپی کامره مین کندز شمال ختيڅ
2017 طبیعی پیښی ټپی خبریال کندز شمال ختيڅ
2017 طبیعی پیښی ټپی خبریال کندز شمال ختيڅ
2014 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ ویاند کندز شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ ډایرکټر کندز شمال ختيڅ
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2015 نامعلوم کسان ټپی کارکوونکی کندز شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت نیول او احضارول څښتن کندز شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال کندز شمال ختيڅ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ بنسټګر کندز شمال ختيڅ
2016 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال کندز شمال ختيڅ
2018 طالبان و افراد مسلح ګواښ رئیس کندز شمال ختيڅ
2019 طالبان و افراد مسلح ګواښ ویاند کندز شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان نیول او احضارول خبریال کندز شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال کندز شمال ختيڅ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved