پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 2
وهل او ټکول : 1
ټپی : 1
وژل شوی : 1
ناوړه چلند : 5
ګواښ : 17
ټولې قضیې : 27

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ګواښ : 1

ټولې قضیې : 1

نامعلوم کسان

کال : ټول

وژل شوی : 1
ګواښ : 1
ټولې قضیې : 2

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

ناوړه چلند : 4
ګواښ : 2
ټولې قضیې : 6

داعش

کال : ټول

وژل شوی : 1

ټولې قضیې : 1

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت ګواښ ډایرکټر خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ټپی عکاس خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت وژل شوی عکاس خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ګواښ خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ګواښ کامره مین خوست سویل ختیځ
2014 مقامات دولت ګواښ همغږي کوونکی خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال خوست لویدیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست لویدیځ
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست مرکز
2015 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست لویدیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 داعش وژل شوی ویاند خوست سویل ختیځ
2013 زور واکی ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال خوست سویل ختیځ
2019 زور واکی ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ
2018 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال خوست سویل ختیځ
2019 نامعلوم کسان ګواښ خبریال خوست سویل ختیځ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved