پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

وهل او ټکول : 8
ناوړه چلند : 6
ټولې قضیې : 14

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

وهل او ټکول : 5
ټپی : 3
وژل شوی : 4
ګواښ : 2


ټولې قضیې : 14

نامعلوم کسان

کال : ټول

ټپی : 2
تښټول شوی : 2
وژل شوی : 4
ناوړه چلند : 1
ګواښ : 3

ټولې قضیې : 12

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

وهل او ټکول : 2

ټولې قضیې : 2

داعش

کال : ټول

ټپی : 1
ګواښ : 5
ټولې قضیې : 6

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2018 داعش ټپی وړاندې کوونکی ننگرهار ختیځ
2018 داعش ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2018 داعش ګواښ استازی ننگرهار ختیځ
2018 داعش ګواښ وړاندې کوونکی ننگرهار ختیځ
2019 داعش ګواښ ویاند ننگرهار ختیځ
2019 داعش ګواښ ویاند ننگرهار ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال ننگرهار ختیځ
2018 طالبان و افراد مسلح ټپی کامره مین ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال ننگرهار ختیځ
2015 نامعلوم کسان ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2016 نامعلوم کسان وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2016 نامعلوم کسان ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان تښټول شوی رئیس ننگرهار ختیځ
2018 نامعلوم کسان وژل شوی ډرایور ننگرهار ختیځ
2019 نامعلوم کسان ټپی خبریال ننگرهار ختیځ
2019 نامعلوم کسان ګواښ ویاند ننگرهار لویدیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2014 نامعلوم کسان ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان تښټول شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2013 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال ننگرهار ختیځ
2014 نامعلوم کسان ټپی خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال ننگرهار شمال ختيڅ
2017 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 زور واکی وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال ننگرهار ختیځ
2017 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول خبریال ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول کامره مین ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح وژل شوی کارکوونکی ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال ننگرهار ختیځ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved